Zawiadomienie – Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Działając w oparciu o statut PTCHNM rodział VI par. 40, pkt. 1 informujemy o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w motelu Kwadrat przy ulicy Puszkina 41 w Dąbrowie Górniczej, 2 marca 2019r., o godz 11.30.

W przypadku braku 51% ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie o godz. 12.00.

W programie zebrania:
1. Otwarcie zebrania;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał;
3. Sporządzenie listy obecności uczestników Zebrania;
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta;
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zasad głosowania nad Uchwałami Zebrania;
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania sprawozdania finansowego za rok 2018;
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności tych organów w roku 2018;
9. Udzielenie absolutorium Członkom organów Stowarzyszenia;
10. Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji oddziału regionalnego
11. Podjęcie Uchwały o powołaniu likwidatora oddziału regionalnego